۱۴۰۲ جمعه ۴ فروردين

کارشناسی

برنامه درسی  دروس عمومی مصوب وزارت علوم رشته تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی                              برنامه درسی  دروس تخصصی مصوب وزارت علوم رشته تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی  

برنامه درسی رشته "تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی" دانشگاه الزهرا وزارت علوم
کد درس عنوان درس (فارسی) نوع واحد دریافت نوع درس 
1 درس آشنایی با ادیان بزرگ نظری عمومی
2 درس آشنایی با کلیات علوم اسلامی(فلسفه و عرفان) نظری عمومی
3 درس ترجمه عربی به فارسی و فارسی به عربی(1) نظری عمومی

برنامه درسی رشته "تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی" دانشگاه الزهرا وزارت علوم
کد درس عنوان درس (فارسی) نوع واحد دریافت نوع درس 
4 درس  ترجمه عربی به فارسی و فارسی به عربی(2) نظری عمومی
5 درس تعلیم و تربیت اسلامی نظری عمومی
6 درس تفسیر قرآن (1) نظری عمومی
تفسیر قرآن (2)  نظری  عمومی
صرف و نحو کاربردی (1)  نظری عمومی 
 9 صرف و نحو کاربردی (2) نظری  عمومی
 10 صرف و نحو کاربردی (3) نظری    عمومی
 11 صرف و نحو کاربردی (4) نظری  عمومی
 12 علوم بلاغی نظری  عمومی
 13فقه مقدماتی (1)  نظری     عمومی
 14فقه مقدماتی (2)  نظری    عمومی
 15قرائت و درک مفاهیم متون عرفانی  نظری    عمومی
 16 قرائت و درک مفاهیم متون معاصرنظری    عمومی
17  کلام (1)نظری   عمومی
18  کلام (2)نظری  عمومی
19  مبادی اصول نظری   عمومی
 20 مبادی فقهنظری  عمومی
 21 مبانی جامعه شناسی  نظری  عمومی
22  متدولوژی نظری   عمومی
 23منطق (1) نظری  عمومی
 24منطق (2)  نظری     عمومی
 25 اسلام در برخورد با غرب و استعمار نظری     تخصصی
 26اسلام شناسی در غرب  نظری     تخصصی
27 اسلام در برخورد با استعمار غرب (2)  نظری  تخصصی
28  تاریخ هنر های اسلامی (1)  نظری  تخصصی
29  تاریخ هنر های اسلامی (2)  نظری  تخصصی
 30تاریخ اسلام از آغاز تا پایان خلافت اموی  نظری  تخصصی 
 31 تاریخ اسلام از آغاز خلافت عباسی تا پایان آل بویه نظری  تخصصی
 32 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تأسیس دولت صفویه نظری  تخصصی
 33 تاریخ اسلام از سلاجقه تا سقوط بغداد نظری  تخصصی
 34 تاریخ اسلام در مصر و شام نظری  تخصصی 
 35تاریخ اسلام در مغرب و اندلس  نظری  تخصصی 
 36 تاریخ اسلام (1) نظری  تخصصی
37  تاریخ آموزش و پرورش در اسلام نظری  تخصصی
38 تاریخ تشکیلات اسلامی (1)  نظری   تخصصی
39تاریخ تشکیلات اسلامی (2)  نظری   تخصصی
 40تاریخ تشیع (1)  نظری   تخصصی
 41تاریخ تشیع (2)  نظری   تخصصی
 42تاریخ علوم در اسلام (3)  نظری   تخصصی
43  تاریخ نگاری در اسلام نظری  تخصصی
44  جغرافیا نگاری در اسلام نظری   تخصصی 
 45جغرافیای تاریخی اسلام (2)  نظری   تخصصی 
 46 جغرافیای تاریخی اسلام (1) نظری  تخصصی 
 47زبان تخصصی (1)  نظری  تخصصی 
 48زبان تخصصی (2)  نظری  تخصصی 
 49زبان تخصصی (3)  نظری  تخصصی 
 50کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی  نظری   تخصصی
 51 متون تاریخی نظری   تخصصی
 52متون جغرافیایی  نظری   تخصصی
 53وضع کنونی جهانی اسلام (1)  نظری   تخصصی
 54وضع کنونی جهانی اسلام (2)   نظری   تخصصی 
     
     
تاریخ به روز رسانی:
1400/11/12
تعداد بازدید:
1098
گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.