۱۳۹۹ سه شنبه ۸ مهر
معاونين و مديران


معاونت آموزشی دانشکده : 
خانم دکتر زهره توازیانی
رشته تحصیلی: دکتری فلسفه
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: z.tavaziani@alzahra.ac.ir
شماره تماس:85692347
شماره فکس:88058923

 
 معاونت اجرایی پژوهشی دانشکده :
آقای دکتر حجت اله جوانی
رشته تحصیلی: دکتری ادیان و عرفان
مرتبه علمی: دانشیار 
پست الکترونیکی:hojjatollahj@alzahra.ac.ir
شماره فکس:88058923
شماره تماس:85692347
 
 مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی: 
خانم دکتر شهناز شایان فر
رشته تحصیلی: دکتری فلسفه
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی:sh.shayanfar@alzahra.ac.ir
شماره تماس : 85692118
 
 مدیر گروه علوم قرآن وحدیث:
خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده
رشته تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی:f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir
شماره تماس : 85692121
 
مدیر گروه تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی:
خانم دکتر فریبا پات
رشته تحصیلی: دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکیf.pat@alzahra.ac.ir
شماره تماس: 85692130

 
 مدیر گروه ادیان و عرفان :
خانم دکتر لیلا هوشنگی
رشته تحصیلی: دکتری ادیان و عرفان
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی:lhoosh@alzahra.ac.ir
شماره تماس :85692119
 
مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی:
دکتر زهرا سادات میرهاشمی 
رشته تحصیلی: دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی:z.mirhashemi@alzahra.ac.ir
شماره تماس :85692130 و 85692116
                           
 مدیر گروه معارف اسلامی :
خانم دکتر حدیث رجبی      
رشته تحصیلی: فلسفه    
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی:h.rajabi@alzahra.ac.ir
شماره تماس: 85692063
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/05/27
تعداد بازدید:
7623
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.