۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

ماموریت، اهداف و وظایف

ماموریت
ما آمده‌ایم تا شما قادر به تطابق با تغییرات سریع زندگی و دنیای کار در قرن 21 شوید.و این‌کار را با تکیه بر تلاش‌های خلاق و بکارگیری پژوهش‌ها،روش‌ها و ابزار‌های نوین آموزشی، برای توسعه طیف متنوعی از مهارت‌ها و شایستگی‌هایی عمومی، ابزاری، فنی، سیستمیک و بین‌فردی که در حقیقت دارایی‌های شما هستند،انجام خواهیم داد تا در شماهیجان کشف را مشتعل، تشنگی برای یادگیری مادام العمر را ایجاد، و در رسیدن به تعالی و برتری همراهیتان کنیم. 
 
اهداف آموزش‌های آزاد
 برنامه ریزی و برگزاری فرایند دوره های آموزشی کوتاه مدت حضوری و/یامجازی تخصصی برای اساتید، مدیران، کارشناسان و کارمندان سازمانهای دولتی و غیر دولتی براساس بررسی های نیازسنجی و به منظور ارتقا مهارت ها و دانش حرفه ای؛
ارائه کارگاههای تخصصی ویژه ومتناسب با نیازهای جامعه؛
برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت عمومی و تخصصی برای اتباع خارجی مقیم جمهوری اسلامی در چارچوب مقررات کشور به صورت حضوری و/یامجازی؛
برگزاری دوره های رسمی دانشگاهی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) مصوب به صورت مجازی مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛
ارائه دروس رسمی ارائه شده در دانشگاه به شیوه مجازی و ترکیبی در قالب تک درس مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری ؛
برقراری ارتباط با سایر بخشهای دانشگاه و با مراکز دولتی و غیر دولتی بمنظور نیازسنجی آموزشی و تعیین نوع و برنامه درسی دوره های آموزشی؛
برگزاری دوره های آموزشی آزاد پیشنهادی اعضای هیات علمی دانشگاه با استفاده از امکانات مرکز؛
جلب همکاری اعضا هیات علمی دانشگاه و سایر مدرسین برای اجرای دوره های آموزشی لازم؛
انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای همکاری برای برگزاری دوره های آموزشی آزاد‌؛
انجام امور اطلاع رسانی دوره های آموزشی از طریق پایگاه اینترنتی مرکز و روش های تبلیغاتی مناسب؛
تهیه و تنظیم قرارداد‌های حق التدریس مدرسین در دوره های آموزشی برگزار شده؛
 
اهداف آموزش‌های مجازی
 برنامه ریزی و برگزاری فرایند دوره های آموزشی کوتاه مدت حضوری و/یامجازی تخصصی برای اساتید، مدیران، کارشناسان و کارمندان سازمانهای دولتی و غیر دولتی براساس بررسی های نیازسنجی و به منظور ارتقا مهارت ها و دانش حرفه ای؛
ارائه کارگاههای تخصصی ویژه ومتناسب با نیازهای جامعه؛
برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت عمومی و تخصصی برای اتباع خارجی مقیم جمهوری اسلامی در چارچوب مقررات کشور به صورت حضوری و/یامجازی؛
برگزاری دوره های رسمی دانشگاهی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) مصوب به صورت مجازی مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛
ارائه دروس رسمی ارائه شده در دانشگاه به شیوه مجازی و ترکیبی در قالب تک درس مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری ؛
برقراری ارتباط با سایر بخشهای دانشگاه و با مراکز دولتی و غیر دولتی بمنظور نیازسنجی آموزشی و تعیین نوع و برنامه درسی دوره های آموزشی؛
برگزاری دوره های آموزشی آزاد پیشنهادی اعضای هیات علمی دانشگاه با استفاده از امکانات مرکز؛
جلب همکاری اعضا هیات علمی دانشگاه و سایر مدرسین برای اجرای دوره های آموزشی لازم؛
انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای همکاری برای برگزاری دوره های آموزشی آزاد‌؛
انجام امور اطلاع رسانی دوره های آموزشی از طریق پایگاه اینترنتی مرکز و روش های تبلیغاتی مناسب؛
تهیه و تنظیم قرارداد‌های حق التدریس مدرسین در دوره های آموزشی برگزار شده؛
 
ارزشهای محوری
تهیه و اجرای فرایند‌های لازم برای ارائه دوره‌های آموزشی آزاد، تک درس‌های مجازی‌؛
برنامه ریزی و اجرای فرایند پذیرش دانشجو در دوره‌های رسمی دانشگاهی بصورت مجازی در صورت اخذ مجوز از وزارت علوم؛
برگزاری جلسات آموزشی-تمرینی و توجیهی لازم در خصوص استفاده از سامانه های مجازی برای اساتید و دانشجویان؛
تهیه راهنماهای مورد نیاز کاربران سامانه های مجازی
نظارت بر اجرای ضوابط آموزشی مطابق آیین نامه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛
ایجاد و/یا پیگیری بسترهای لازم برای برگزاری هرچه بهتر و بیشتر دوره های آموزشی؛
کنترل و نظارت کیفی بر کلیه مراحل اجرای کلاسهای مجازی و تولید محتوای دروس؛
بررسی های آماری و ارزشیابی عملکرد مرکز؛
تهیه و اعطای گواهی/مدرک پایان دوره های آزاد/مجازی؛
تهیه گزارشهای آموزشی و مالی مربوط به مقام مافوق؛
ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده و تهیه بانک اطلاعاتی مربوط؛
بررسی های پژوهشی در زمینه های نیاز سنجی و کارآفرینی به منظور تحقق کاربردی بودن دوره های آزاد و مجازی؛ آزاد بر اساس ماده 1 آیین نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری به‌ منظور تامین‌ اهداف‌ زیر برگزار می‌‌شوند :
کمک‌ به‌ ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ و فرهنگ‌ در جامعه‌
 
    وظایف
آموزش‌های آزاد
 1. بررسی، نیاز سنجی ( برقراری ارتباط با سایر بخشهای دانشگاه و با مراکز دولتی و غیر دولتی) و پیشنهاد برگزاری آموزش های حرفه ای
 2. برنامه‌ریزی در جهت برگزاری آموزش‌های تخصصی و مهارتی برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار و افزایش کارآیی و توانایی مخاطبین خاص (دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه الزهرا و سایر دانشگاهها) و مخاطبان عام (عموم اعضاء متقاضی و مشتاق جامعه) ( این آموزش ها، کسب مهارت‌ها را در راستای تکنولوژی و علوم وابسته به همراه دانش های خاص مربوط به شغل و بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه می دهد).
 3. برگزاری آموزش‌های تخصصی و مهارتی با اولویت نگاه به نیاز های خاص زنان جامعه برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار و افزایش کارآیی و توانایی مخاطبین خاص (دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه الزهرا و سایر دانشگاهها) و مخاطبان عام (عموم اعضاء متقاضی و مشتاق جامعه) ( این آموزش‌ها، کسب مهارت‌ها را در راستای تکنولوژی و علوم وابسته به همراه دانش های خاص مربوط به شغل و بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه می دهد).
 4. تهیه و تدوین آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های لازم در خصوص آموزش‌های آزاد
 5. تشکیل کمیته توانمند سازی با حضور نمایندگان توانمند سازی دانشکده ها و جلب مشارکت آنان برای نیاز سنجی دقیق تر و همچنین برنامه ریزی برای اجرای آموزش های تخصصی و مهارتی لازم
 6. شناسایی تامین نیازهای آموزشی مراکز صنعتی بازرگانی و علمی از طریق انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه
 7. انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای همکاری برون سازمانی برای برگزاری آموزشهای حرفه ای
 8. انجام امور اطلاع‌رسانی دوره های آموزشی از طریق پایگاه اینترنتی مرکز و روش های تبلیغاتی مناسب
 9. ایجاد و یا پیگیری بستر و زیرساخت های لازم برای برگزاری هرچه بهتر و بیشتر دوره های آموزشی
 10. نظارت و پشتیبانی ارزیابی عملکرد کلیه فعالیتهای مربوط به آموزش های حرفه ای بر مبنای برنامه عملیاتی تدوین شده
 11. تدوین گزارش عملکرد مستمر، آماری و تشریحی مدیریتی برای اتخاذ تصمیم در سطوح مدیریت کلان
 12. تهیه و اعطای گواهی/ مدرک پایان دوره، برای دانشپذیران
 13. تهیه بانک اطلاعاتی مربوط؛
 14. مستند سازی فرایندهای فعالیت های مریوط به آموزشهای حرفه ای
 15. انجام سایر امور ارجاعی با توجه به ماموریت های مرکز

آموزش‌های مجازی
 1. مشارکت در آسیب شناسی و نیاز سنجی رشته های الکترونیکی موجود در دانشگاهها
 2. همکاری و مشارکت در اخذ مجوز و ایجاد رشته های الکترونیکی
 3. مشارکت و همکاری در برنامه‌ریزی و اجرای فرایند پذیرش دانشجو در دوره های رسمی دانشگاهی بصورت الکترونیکی در صورت اخذ مجوز از وزارت علوم؛
 4. ارائه دروس رسمی در دانشگاه به شیوه ترکیبی در قالب تک درس، مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 5. نیاز سنجی، مذاکره و عقد تفاهم نامه برای ارائه رشته‌های الکترونیکی مورد نیاز دانشجویان سایر کشورها (عراق، افغانستان و...) در صورت اخذ مجوز از وزارت عتف؛
 6. آسیب شناسی و نیاز سنجی دروس نیازمند محتوا و همکاری در تولید انواع محتواهای دروس مجازی؛
 7. ایجاد و راه اندازی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده
 8. تهیه و تدوین دستورالعمل های مورد نیاز در حوزه آموزش‌های الکترونیکی
 9. مشارکت در تدوین نظامنامه یادگیری ترکیبی
 10. انجام بررسی‌های لازم در زمینه استفاده از وسایل دیداری و شنیداری در نظام آموزش از راه دور و در چارچوب برنامه‌های آموزشی دانشگاه؛
 11. پشتیبانی، ارائه مشاوره و برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی لازم به منظور آشنایی اعضای هیئت علمی و دانشجویان با آموزش های مجازی؛
 12. ارزیابی عملکرد مرکز و اصلاحات لازم در جهت ارتقاء کارایی و اثربخشی دوره‌های آزاد و مجازی؛
 13. توسعه نرم‌افزارها و زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات بهتر؛
 14. تهیه و بروز رسانی راهنماهای لازم برای سهولت استفاده کاربران؛
 15. تدوین گزارش عملکرد مستمر؛
 16. مستند سازی فرایندهای فعالیت های مربوط به یادگیری الکترونیکی
 17. سایر امور ارجاعی با توجه به ماموریت های مرکز
امور آزمون‌ها

 1. انجام اقدامات لازم در خصوص انتقال مراکز آزفا، پوشکین، التنال، تولیمو، سانفا و آزمون سازی به مرکز توانمندسازی حرفه ای و یادگیری الکترونیکی و پیگیری تا حصول نتیجه
 2. پیگیری اخذ و یا تمدید مجوز برای ادامه فعالیت مراکز مورد اشاره در بند 1
 3. تهیه و تدوین دستورالعمل، نظامنانه و شیوه نامه دقیق اجرائی برای چگونگی فعالیت های مراکز مورد اشاره در بند 1، به گونه‌ای که بتواند به عنوان یک زیرساخت ارتقای دانشگاه به تراز بین‌الملل، دانشگاه نسل سوم و دستیابی به اهداف برنامه راهبردی، نقش موثری ایفای کند.
 4. همکاری با گروه زبان های دانشکده ادبیات، به منظور بهره مندی از متخصصین گروههای هدف برای ارتقاء سطح استاندارد آزمونها
 5. همکاری و مشارکت در اجرا و برگزاری آزمونهای مرکز پوشکین، التنال، آزفا، تولیمو، سامفا و بسندگی زبان انگلیسی
 6. همکاری و مشارکت در استاندارد سازی آزمونها و نظارت بر کیفیت آزمونها
 7. همکاری با سازمان امور دانشجویان وزارت عتف برای برگزاری آزمونهای زبان و اخذ مجوزهای لازم به گونه‌ای که دانشگاه الزهرا به عنوان یک مرکز معتبر به رسمیت شناخته شود.
 8. همکاری و تعامل با مراکز معتبری که گواهینامه رسمی برای زبانهای دیگر صادر می کنند و اخذ مجوز از آنها.
 9. اخذ مجوز برای دانشگاه به گونه‌ای که بتواند به نام خود آزمون زبان برگزار و گواهینامه صادر کند تا در کنار دانشگاههای معتبر دیگر جایگاه مناسبی در این حوزه داشته باشد.
 10. تجهیز و نگهداری حداقل دو لابراتور مناسب برای آموزش زبان و نیز برگزاری آزمونها به صورت حضوری و مجازی.
 11. همکاری با اداره آموزشهای حرفه ای برای برگزاری کلاسهای آموزش زبان چینی و اسپانیایی که ایجاد دوره¬های کارشناسی و ارشد آنها در برنامه آینده دانشگاه می¬باشد.
 12. تدوین گزارش عملکرد مستمر
 13. مستند سازی فرایندهای فعالیت های مریوط به امور آزمونها
 14. انجام سایر امور ارجاعی با توجه به ماموریت های مرکز
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1402/09/25
تعداد بازدید:
33572
مرکز آموزش آزاد و مجازی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.