۱۴۰۱ يکشنبه ۱۶ بهمن

معاونین و مدیران


معاونت آموزشی دانشکده : 
خانم دکتر شهناز شایان فر
رشته تحصیلی: دکتری فلسفه
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: sh.shayanfar@alzahra.ac.ir
شماره تماس:85692347
شماره فکس:88058923

 
 معاونت اجرایی پژوهشی دانشکده :
آقای دکتر حجت اله جوانی
رشته تحصیلی: دکتری ادیان و عرفان
مرتبه علمی: دانشیار 
پست الکترونیکی:hojjatollahj@alzahra.ac.ir
شماره فکس:88058923
شماره تماس:85692347
 
 مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی: 
آقای دکتر اعلی تورانی
رشته تحصیلی: دکتری فلسفه
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی:toran@alzahra.ac.ir
شماره تماس : 85692118 و 85692126
 
 مدیر گروه علوم قرآن وحدیث:
خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده
رشته تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی:f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir
شماره تماس : 85692121
 
 مدیر گروه تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
رشته تحصیلی: دکتری تاریخ اسلام
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: n.moghaddam@alzahra.ac.ir
شماره تماس: 85692172
 
 
 
 مدیر گروه ادیان و عرفان :
خانم دکترنوری سادات شاهنگیان
رشته تحصیلی: دکتری ادیان و عرفان
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی:n.s.shahangian@alzahra.ac.ir
شماره تماس :85692123 و 85692119
 
مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی:
دکتر زهرا سادات میرهاشمی 
رشته تحصیلی: دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی:z.mirhashemi@alzahra.ac.ir
شماره تماس :85692130 و 85692116
                           
 مدیر گروه معارف اسلامی :
خانم دکتر حدیث رجبی      
رشته تحصیلی: فلسفه    
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی:h.rajabi@alzahra.ac.ir
شماره تماس: 85692063
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1401/06/29
تعداد بازدید:
14087
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.