شنبه 01 مهر 1396
عناوین دروس گروه فلسفه و حكمت اسلامی

دروس دوره کارشناسی ارشد گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس
2 زبان تخصصی2 2 فلسفه ملاصدرا3
2 منطق قدیم 2 فلسفه اشراق1
2 منطق جدید 2 فلسفه اشراق2
2 مسائل کلامی جدید 2 فلسفه غرب1
2 فلسفه مشاء1 2 فلسفه غرب2
2 فلسفه مشاء2 2 زبان تخصصی1
2 فلسفه ملاصدرا1 4 پایان نامه
2 فلسفه ملاصدرا2 4 سمینار

 

دروس دوره کارشناسی گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی 

-ترم اول
تعداد واحد
پیش نیاز
زبان پیش
4
 
تعلیم و تربیت
2
 
صرف و نحو1
4
 
منطق1
2
 
مبادی فقه و اصول
2
 
آشنایی با ادیان بزرگ
2
 
تفسیر1
2
 
کلام 1
2
 
جمع
20
-ترم دوم
زبان عمومی
3
 
فارسی عمومی
3
 
صرف و نحو2
4
صرف و نحو1
منطق2
2
منطق1
فلسفه اسلامی1
4
 
کلام2
2
کلام1
تاریخ فلسفه غرب 1
2
 
جمع
20
-ترم سوم
صرف و نحو3
4
صرف و نحو2
فلسفه اسلامی2
4
فلسفه اسلامی1
ترجمه از عربی1
2
 
زبان تخصصی1
2
 
منطق تخصصی1
4
 
فقه مقدماتی1
2
 
تاریخ فلسفه غرب2
2
تاریخ فلسفه غرب1
جمع
20
-ترم چهارم
فلسفه اسلامی3
4
فلسفه اسلامی2
زبان تخصصی2
2
زبان تخصصی1
صرف و نحو4
4
صرف و نحو3
فقه مقدماتی2
2
فقه مقدماتی1
مسائل کلامی جدید1
2
 
منطق تخصصی2
4
منطق تخصصی1
تاریخ فلسفه غرب3
2
تاریخ فلسفه غرب2
جمع
20
-ترم پنجم
فلسفه اسلامی4
4
فلسفه اسلامی3
زبان تخصصی3
2
زبان تخصصی2
کلام تخصصی 1
2
 
تربیت بدنی1
1
 
متدلوژی (روش تحقیق)
2
 
ترجمه از عربی2
2
ترجمه‌ی1
تاریخ اسلام
3
 
مسائل کلامی جدید2
2
مسائل کلامی جدید1
تفسیر2
2
تفسیر1
جمع
20
-ترم ششم
فلسفه اسلامی5
4
فلسفه اسلامی4
کلام تخصصی2
2
کلام تخصصی1
تاریخ فلسفه اسلامی1
2
 
تفسیر متون فلسفی خارجی1
2
 
حکمت عملی1
2
 
عرفان
4
 
دانش خانواده
2
 
علوم بلاغی
2
صرف و نحو3
جمع
20
-ترم هفتم
فلسفه اسلامی6
 4
 فلسفه اسلامی5
کلام تخصصی3
 2
 کلام تخصصی2
حکمت عملی2
 2
 حکمت عملی1
تفسیر متون فلسفی2
 2
 تفسیر متون فلسفی1
مبانی جامعه شناسی
 2
 
تاریخ فلسفه اسلامی2
 2
 تاریخ فلسفه اسلامی1
قرائت متون معاصر
 2
 صرف و نحو4
تربیت بدنی2
 1
 تربیت بدنی1
منطق تخصصی3
 2
 منطق تخصصی 2
قرائت متون عرفانی
 2
 
جمع
21
4واحد پیش نیاز
12واحد عمومی
55واحد پایه
70واحد تخصصی