..:: اعضاي هيات علمي » - تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی ::..
يکشنبه 01 مرداد 1396
  
اساتید گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

 دکتر زهرا ربانی

مدیر گروه

رشته تحصیلی: دکتری تاریخ اسلام

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:85692130

پست الکترونیکی:zrabbani@alzahra.ac.ir

رزومه
صفحه شخصی: 

دکتر ندا گلیجانی مقدم

رشته تحصیلی:دکتری تاریخ اسلام

مرتبه علمی: استادیار

شماره فاکس:88058923

شماره تماس: 85692347

 پست الکترونیکی:n.moghaddam@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصی:

دکتر زهرا الهوئی نظری

رشته تحصیلی: دکتری تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:85692347

پست الکترونیکی:alhooii.nazari@alzahra.ac.ir 

صفحه شخصی:

دکتر فریبا پات

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

شماره تماس:85692123

پست الکترونیکی:f.pat@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصی

تاریخ اسلام- دکتری