يکشنبه 03 بهمن 1395
Enter Title
  
  بازنشستگان
سیده زهرا سیدمومنی 

همکار کتابخانه
1395 

 حلیمه ابراهیم زاده

همکار کتابخانه

1394


 
 شیرین ربیعی خوجینی 

کارشناس رشته  فقه و مبانی  حقوق 
1395

پروین جاریانی


کارشناس رشته تاریخ تمدن

1395
 حجة الاسلام و المسلمین آیة الله حسین حقانی زنجانی
(در زمان یکی بودن دانشکده ادبیات و الهیات رییس دانشکده بودند)
 
 حجة الاسلام و المسلمین در  مشایخی
روحشان شاد(در فروردین 1394  بازنشسته خدایی شدند)
دکتر خدیجه روشن بین
روحشان شاد(در بهمن 1394 بازنشسته خدایی شدند)