يکشنبه 03 بهمن 1395
Enter Title

دانشجویان قبولی در مقطع بالاتر استعداد درخشان در سال تحصیلی 96-95


 فقه و مبانی حقوق

 ادیان و عرفان

تاریخ تمدن 

فلسفه  

علوم قرآن و حدیث 

 

بهناز قانع باقری

حوریه نادمی 

مینا دشتیانه 

 اکرم مهدی
عاطفه عبدی

 سمانه صابری

 خاطره پرهیزکار
محدثه عابدینی
صدیقه مهدیزاده

مقطع ارشد 

 

 

 

فرشته معتمد لنگرودی 

دکتری مقطع