دانشکده الهیات و معارف اسلامی
  جستجو  English (United States) فارسى (ايران)
  امروز : يکشنبه, شهريور 09, 1393 ..:: گروه هاي آموزشي » - ادیان و عرفان » عناوین دروس ::.. ورود به سايت   

 

دروس مقطع کارشناسی ارشد گرایش ادیان و عرفان

ترکیب واحدها
نوع درس
تعداد واحد
تخصصی الزامی
28
پایان نامه
4
جمع
32
جدول دروس
ردیف
شماره درس
نام درس
واحد نظری
واحد عملی
نوع درس
پیش نیاز
هم نیاز
1
1018217
روش های دین پژوهی و ادیان ابتدایی
2
0
تخصصی الزامی
 
 
2
1018216
دین و مسائل جدید
2
0
تخصصی الزامی
 
 
3
1018214
زبان خارجی (متون اسلامی)
2
0
تخصصی الزامی
 
 
4
1018213
متون عرفانی به زبان عربی
2
0
تخصصی الزامی
 
 
5
1018211
متون دینی و عرفانی به زبان خارجی
2
0
تخصصی الزامی
 
 
6
1018210
تاریخ تصوف از آغاز تا عصر حاضر2
2
0
تخصصی الزامی
تاریخ تصوف از آغاز تا عصر حاضر1
 
7
1018209
تاریخ تصوف از آغاز تا عصر حاضر1
2
0
تخصصی الزامی
 
 
8
1018208
عرفان و ادب فارسی
2
0
تخصصی الزامی
 
 
9
1018207
ادیان ایران پیش از اسلام
2
0
تخصصی الزامی
 
 
10
1018206
علم کلام تطبیقی
2
0
تخصصی الزامی
 
 
11
1018204
ادیان خاور دور
2
0
تخصصی الزامی
 
 
12
1018203
ادیان هند و بودائی
2
0
تخصصی الزامی
 
 
13
1018202
تاریخ یهود
2
0
تخصصی الزامی
 
 
14
1018201
تاریخ مسیحیت
2
0
تخصصی الزامی
 
 
15
1018215
پایان نامه
4
0
پروژه
 
 

 

 

دروس رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان مقطع کارشناسی

ترکیب واحدها
نوع درس
تعداد واحد
عمومی
12
پایه
59
پایه گرایش
16
تخصصی گرایش
50
جمع
137
جدول دروس
ردیف
شماره درس
نام درس
واحد نظری
واحد عملی
نوع درس
پیش نیاز
هم نیاز
1
1501013901
تاریخ اسلام1
2
0
پایه
 
 
2
1501013902
تاریخ اسلام2
2
0
پایه
تاریخ اسلام1
 
3
1501013903
منطق1
2
0
پایه
 
 
4
1501013904
منطق2
2
0
پایه
منطق1
 
5
1501013905
صرف و نحو کاربردی1
4
0
پایه
 
 
6
1501013906
صرف و نحو کاربردی 2
4
0
پایه
صرف و نحو کاربردی1
 
7
1501013907
صرف و نحو کاربردی 3
4
0
پایه
صرف و نحو کاربردی 2
 
8
1501013909
اعراب قرآن
2
0
پایه
صرف و نحو کاربردی 3
 
9
1501013910
ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس1
2
0
پایه
 
 
10
1501013911
ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس2
2
0
پایه
ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس1
 
11
1501013912
قرائت و درک مفاهیم متون فقهی-تفسیری
2
0
پایه
 
 
12
1501013913
قرائت و درک مفاهیم متون عرفانی
2
0
پایه
 
 
13
1501013914
قرائت و درک مفاهیم متون معاصر عربی
2
0
پایه
 
 
14
1501013916
مکالمه و محاضره1
0
1
پایه
 
 
15
1501013917
مکالمه و محاضره2
0
1
پایه
مکالمه و محاضره1
 

 

 
ردیف
شماره درس
نام درس
واحد نظری
واحد عملی
نوع درس
پیش نیاز
هم نیاز
16
1501013918
مکالمه و محاضره3
0
1
پایه
مکالمه و محاضره2
 
17
1501013921
روش تحقیق
2
0
پایه
 
 
18
1501013922
مبانی جامعه شناسی
2
0
پایه
 
 
19
1501013923
زبان تخصصی1
2
0
پایه
 
 
20
1501013924
زبان تخصصی2
2
0
پایه
زبان تخصصی1
 
21
1501013925
زبان تخصصی3
2
0
پایه
زبان تخصصی2
 
22
1501013928
کلام1
2
0
پایه
 
 
23
1501013929
کلام2
2
0
پایه
کلام1
 
24
1501013930
آشنایی با علوم اسلامی
2
0
پایه
 
 
25
1501013931
فقه مقدماتی1
2
0
پایه
 
 
26
1501013932
فقه مقدماتی2
2
0
پایه
فقه مقدماتی1
 
27
1501013934
تفسیر1
2
0
پایه
 
 
28
1501013935
تفسیر2
2
0
پایه
تفسیر1
 
29
122101326
جامعه شناسی دین
2
0
پایه گرایش
 
 
30
122101327
آشنایی با کتب مقدس ادیان
2
0
پایه گرایش
ادیان بودا و خاور دور
 
31
122101328
مباحث جدید دین شناسی
2
0
پایه گرایش
 
 
32
122101329
یهود و مسیحیت معاصر
2
0
پایه گرایش
دین مسیحیت
 
33
122101330
فرق اسلامی معاصر
2
0
پایه گرایش
تاریخ فرق اسلامی 2
 
34
122101331
مکاتب فلسفی هند و بودا
2
0
پایه گرایش
دین بودا و خاور دور
 
35
122101333
اسطوره شناسی و ادیان ابتدائی در عصر حاضر
2
0
پایه گرایش
ادیان ابتدایی و قدیم
 
36
122101334
متون دینی به زبان خارجی1
2
0
پایه گرایش
 
 
37
122101301
معارف شیعه
2
0
تخصصی گرایش
 
 
38
122101302
تاریخ فرق اسلامی1
2
0
تخصصی گرایش
 
 
39
122101303
تاریخ فرق اسلامی2
2
0
تخصصی گرایش
تاریخ فرق اسلامی1
 
40
122101304
تاریخ فلسفه اسلامی1
2
0
تخصصی گرایش
 
 
 
 
ردیف
شماره درس
نام درس
واحد نظری
واحد عملی
نوع درس
پیش نیاز
هم نیاز
41
122101305
تاریخ فلسفه اسلامی2
2
0
تخصصی گرایش
تاریخ فلسفه اسلامی1
 
42
122101306
تاریخ فلسفه غرب1
2
0
تخصصی گرایش
 
 
43
122101307
تاریخ فلسفه غرب2
2
0
تخصصی گرایش
تاریخ فلسفه غرب1
 
44
122101308
کلیات علم کلام
2
0
تخصصی گرایش
 
 
45
122101309
تفسیر عرفانی قرآن
2
0
تخصصی گرایش
 
 
46
122101310
متون عرفانی فارسی1
2
0
تخصصی گرایش
 
 
47
122101311
متون عرفانی فارسی2
2
0
تخصصی گرایش
متون عرفانی فارسی1
 
48
122101312
متون عرفانی فارسی3
2
0
تخصصی گرایش
متون عرفانی فارسی2
 
49
122101313
تاریخ تصوف1
2
0
تخصصی گرایش
 
 
50
122101314
تاریخ تصوف2
2
0
تخصصی گرایش
تاریخ تصوف1
 
51
122101315
تاریخ تصوف3
2
0
تخصصی گرایش
تاریخ تصوف2
 
52
122101319
ادیان ابتدایی و قدیم
2
0
تخصصی گرایش
 
 
53
122101320
ادیان ایران قبل از اسلام
2
0
تخصصی گرایش
 
 
51
122101321
دین یهود
2
0
تخصصی  گرایش
 
 
55
122101322
دین مسیحیت
2
0
تخصصی گرایش
 
 
56
122101323
ادیان هند
2
0
تخصصی گرایش
 
 
57
122101324
دین بودا و خاور دور
2
0
تخصصی گرایش
ادیان هند
 
58
122101325
روش شناسی ادیان
2
0
تخصصی گرایش
 
 
59
122101335
متون دینی به زبان خارجی2
2
0
تخصصی  گرایش
 
 
60
122101336
متون عرفانی به زبان خارجی1
2
0
تخصصی گرایش
 
 
61
1221013367
متون عرفانی به زبان خارجی2
2
0
تخصصی گرایش
 
 
 
عنوان واحدهای عمومی: فارسی عمومی، زبان عمومی، دانش خانواده و جمعیت، زبان پیش دانشگاهی

 
عنوان: برنامه هفت ترم مقطع کارشناسی گرایش ادیان و عرفان
ترم اول
ترم دوم
ترم سوم
ترم چهارم
ترم پنجم
ترم ششم
ترم هفتم
صرف و نحو کاربردی1
صرف و نحو کاربردی2
صرف و نحو کاربردی3
ادیان هند
ترجمه ازعربی به فارسی2
اعراب قرآن
مباحث جدید دین شناسی
زبان پیش نیاز
زبان عمومی
زبان تخصصی 1
زبان تخصصی 2
زبان تخصصی 3
مسیحیت
آشنایی با کتب مقدس
منطق 1
منطق 2
ادیان ایران پیش از اسلام
متون دینی به انگلیسی1
متون دینی به انگلیسی2
قرائت و درک متون معاصر عربی
یهود و مسیحیت معاصر
تعلیم و تربیت اسلامی
مکالمه عربی 1
تاریخ تصوف1
تاریخ تصوف2
تاریخ تصوف3
متون عرفانی به انگلیسی1
متون عرفانی به انگلیسی2
فارسی عمومی
ادیان ابتدایی و قدیم
اسطوره شناسی و ادیان ابتدایی
دین یهود
ادیان بودا وخاور دور
مکاتب فلسفی هند و بودا
قرائت و درک متون عرفانی عربی
تفسیر 1
تفسیر 2
مکالمه عربی2
روش تحقیق
کلام2
روش شناسی ادیان
فرق اسلامی معاصر
فقه مقدماتی 1
فقه مقدماتی2
تربیت بدنی1
تاریخ فلسفه اسلامی2
فرق اسلامی1
فرق اسلامی2
متون عرفانی فارسی3
 
آشنایی با علوم اسلامی
کلیات علم کلام
ترجمه ازعربی به فارسی1
تاریخ فلسفه غرب 1
تاریخ فلسفه غرب 2
تفسیر عرفانی قرآن
 
تاریخ اسلام 1
تاریخ فلسفه اسلامی
کلام1
مبانی جامعه شناسی
قرائت و درک متون فقهی و تفسیری عربی
معارف شیعه
 
 
تاریخ اسلام 2
مکالمه عربی3
متون عرفانی فارسی1
متون عرفانی فارسی2
جمعیت و دانش خانواده
 
 
 
تربیت بدنی2
 
 
جامعه شناسی دین
19 واحد
20واحد
20واحد
20واحد
20واحد
20واحد
20واحد
 

 

 

دروس مقطع کارشناسی ارشد گرایش ادیان و عرفان

ترکیب واحدها
نوع درس
تعداد واحد
تخصصی الزامی
28
پایان نامه
4
جمع
32
جدول دروس
ردیف
شماره درس
نام درس
واحد نظری
واحد عملی
نوع درس
پیش نیاز
هم نیاز
1
1018217
روش های دین پژوهی و ادیان ابتدایی
2
0
تخصصی الزامی
 
 
2
1018216
دین و مسائل جدید
2
0
تخصصی الزامی
 
 
3
1018214
زبان خارجی (متون اسلامی)
2
0
تخصصی الزامی
 
 
4
1018213
متون عرفانی به زبان عربی
2
0
تخصصی الزامی
 
 
5
1018211
متون دینی و عرفانی به زبان خارجی
2
0
تخصصی الزامی
 
 
6
1018210
تاریخ تصوف از آغاز تا عصر حاضر2
2
0
تخصصی الزامی
تاریخ تصوف از آغاز تا عصر حاضر1
 
7
1018209
تاریخ تصوف از آغاز تا عصر حاضر1
2
0
تخصصی الزامی
 
 
8
1018208
عرفان و ادب فارسی
2
0
تخصصی الزامی
 
 
9
1018207
ادیان ایران پیش از اسلام
2
0
تخصصی الزامی
 
 
10
1018206
علم کلام تطبیقی
2
0
تخصصی الزامی
 
 
11
1018204
ادیان خاور دور
2
0
تخصصی الزامی
 
 
12
1018203
ادیان هند و بودائی
2
0
تخصصی الزامی
 
 
13
1018202
تاریخ یهود
2
0
تخصصی الزامی
 
 
14
1018201
تاریخ مسیحیت
2
0
تخصصی الزامی
 
 
15
1018215
پایان نامه
4
0
پروژه
 
 

 

 

دروس رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان مقطع کارشناسی

ترکیب واحدها
نوع درس
تعداد واحد
عمومی
12
پایه
59
پایه گرایش
16
تخصصی گرایش
50
جمع
137
جدول دروس
ردیف
شماره درس
نام درس
واحد نظری
واحد عملی
نوع درس
پیش نیاز
هم نیاز
1
1501013901
تاریخ اسلام1
2
0
پایه
 
 
2
1501013902
تاریخ اسلام2
2
0
پایه
تاریخ اسلام1
 
3
1501013903
منطق1
2
0
پایه
 
 
4
1501013904
منطق2
2
0
پایه
منطق1
 
5
1501013905
صرف و نحو کاربردی1
4
0
پایه
 
 
6
1501013906
صرف و نحو کاربردی 2
4
0
پایه
صرف و نحو کاربردی1
 
7
1501013907
صرف و نحو کاربردی 3
4
0
پایه
صرف و نحو کاربردی 2
 
8
1501013909
اعراب قرآن
2
0
پایه
صرف و نحو کاربردی 3
 
9
1501013910
ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس1
2
0
پایه
 
 
10
1501013911
ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس2
2
0
پایه
ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس1
 
11
1501013912
قرائت و درک مفاهیم متون فقهی-تفسیری
2
0
پایه
 
 
12
1501013913
قرائت و درک مفاهیم متون عرفانی
2
0
پایه
 
 
13
1501013914
قرائت و درک مفاهیم متون معاصر عربی
2
0
پایه
 
 
14
1501013916
مکالمه و محاضره1
0
1
پایه
 
 
15
1501013917
مکالمه و محاضره2
0
1
پایه
مکالمه و محاضره1
 

 

 
ردیف
شماره درس
نام درس
واحد نظری
واحد عملی
نوع درس
پیش نیاز
هم نیاز
16
1501013918
مکالمه و محاضره3
0
1
پایه
مکالمه و محاضره2
 
17
1501013921
روش تحقیق
2
0
پایه
 
 
18
1501013922
مبانی جامعه شناسی
2
0
پایه
 
 
19
1501013923
زبان تخصصی1
2
0
پایه
 
 
20
1501013924
زبان تخصصی2
2
0
پایه
زبان تخصصی1
 
21
1501013925
زبان تخصصی3
2
0
پایه
زبان تخصصی2
 
22
1501013928
کلام1
2
0
پایه
 
 
23
1501013929
کلام2
2
0
پایه
کلام1
 
24
1501013930
آشنایی با علوم اسلامی
2
0
پایه
 
 
25
1501013931
فقه مقدماتی1
2
0
پایه
 
 
26
1501013932
فقه مقدماتی2
2
0
پایه
فقه مقدماتی1
 
27
1501013934
تفسیر1
2
0
پایه
 
 
28
1501013935
تفسیر2
2
0
پایه
تفسیر1
 
29
122101326
جامعه شناسی دین
2
0
پایه گرایش
 
 
30
122101327
آشنایی با کتب مقدس ادیان
2
0
پایه گرایش
ادیان بودا و خاور دور
 
31
122101328
مباحث جدید دین شناسی
2
0
پایه گرایش
 
 
32
122101329
یهود و مسیحیت معاصر
2
0
پایه گرایش
دین مسیحیت
 
33
122101330
فرق اسلامی معاصر
2
0
پایه گرایش
تاریخ فرق اسلامی 2
 
34
122101331
مکاتب فلسفی هند و بودا
2
0
پایه گرایش
دین بودا و خاور دور
 
35
122101333
اسطوره شناسی و ادیان ابتدائی در عصر حاضر
2
0
پایه گرایش
ادیان ابتدایی و قدیم
 
36
122101334
متون دینی به زبان خارجی1
2
0
پایه گرایش
 
 
37
122101301
معارف شیعه
2
0
تخصصی گرایش
 
 
38
122101302
تاریخ فرق اسلامی1
2
0
تخصصی گرایش
 
 
39
122101303
تاریخ فرق اسلامی2
2
0
تخصصی گرایش
تاریخ فرق اسلامی1
 
40
122101304
تاریخ فلسفه اسلامی1
2
0
تخصصی گرایش
 
 
 
 
ردیف
شماره درس
نام درس
واحد نظری
واحد عملی
نوع درس
پیش نیاز
هم نیاز
41
122101305
تاریخ فلسفه اسلامی2
2
0
تخصصی گرایش
تاریخ فلسفه اسلامی1
 
42
122101306
تاریخ فلسفه غرب1
2
0
تخصصی گرایش
 
 
43
122101307
تاریخ فلسفه غرب2
2
0
تخصصی گرایش
تاریخ فلسفه غرب1
 
44
122101308
کلیات علم کلام
2
0
تخصصی گرایش
 
 
45
122101309
تفسیر عرفانی قرآن
2
0
تخصصی گرایش
 
 
46
122101310
متون عرفانی فارسی1
2
0
تخصصی گرایش
 
 
47
122101311
متون عرفانی فارسی2
2
0
تخصصی گرایش
متون عرفانی فارسی1
 
48
122101312
متون عرفانی فارسی3
2
0
تخصصی گرایش
متون عرفانی فارسی2
 
49
122101313
تاریخ تصوف1
2
0
تخصصی گرایش
 
 
50
122101314
تاریخ تصوف2
2
0
تخصصی گرایش
تاریخ تصوف1
 
51
122101315
تاریخ تصوف3
2
0
تخصصی گرایش
تاریخ تصوف2
 
52
122101319
ادیان ابتدایی و قدیم
2
0
تخصصی گرایش
 
 
53
122101320
ادیان ایران قبل از اسلام
2
0
تخصصی گرایش
 
 
51
122101321
دین یهود
2
0
تخصصی  گرایش
 
 
55
122101322
دین مسیحیت
2
0
تخصصی گرایش
 
 
56
122101323
ادیان هند
2
0
تخصصی گرایش
 
 
57
122101324
دین بودا و خاور دور
2
0
تخصصی گرایش
ادیان هند
 
58
122101325
روش شناسی ادیان
2
0
تخصصی گرایش
 
 
59
122101335
متون دینی به زبان خارجی2
2
0
تخصصی  گرایش
 
 
60
122101336
متون عرفانی به زبان خارجی1
2
0
تخصصی گرایش
 
 
61
1221013367
متون عرفانی به زبان خارجی2
2
0
تخصصی گرایش
 
 
 
عنوان واحدهای عمومی: فارسی عمومی، زبان عمومی، دانش خانواده و جمعیت، زبان پیش دانشگاهی

 
عنوان: برنامه هفت ترم مقطع کارشناسی گرایش ادیان و عرفان
ترم اول
ترم دوم
ترم سوم
ترم چهارم
ترم پنجم
ترم ششم
ترم هفتم
صرف و نحو کاربردی1
صرف و نحو کاربردی2
صرف و نحو کاربردی3
ادیان هند
ترجمه ازعربی به فارسی2
اعراب قرآن
مباحث جدید دین شناسی
زبان پیش نیاز
زبان عمومی
زبان تخصصی 1
زبان تخصصی 2
زبان تخصصی 3
مسیحیت
آشنایی با کتب مقدس
منطق 1
منطق 2
ادیان ایران پیش از اسلام
متون دینی به انگلیسی1
متون دینی به انگلیسی2
قرائت و درک متون معاصر عربی
یهود و مسیحیت معاصر
تعلیم و تربیت اسلامی
مکالمه عربی 1
تاریخ تصوف1
تاریخ تصوف2
تاریخ تصوف3
متون عرفانی به انگلیسی1
متون عرفانی به انگلیسی2
فارسی عمومی
ادیان ابتدایی و قدیم
اسطوره شناسی و ادیان ابتدایی
دین یهود
ادیان بودا وخاور دور
مکاتب فلسفی هند و بودا
قرائت و درک متون عرفانی عربی
تفسیر 1
تفسیر 2
مکالمه عربی2
روش تحقیق
کلام2
روش شناسی ادیان
فرق اسلامی معاصر
فقه مقدماتی 1
فقه مقدماتی2
تربیت بدنی1
تاریخ فلسفه اسلامی2
فرق اسلامی1
فرق اسلامی2
متون عرفانی فارسی3
 
آشنایی با علوم اسلامی
کلیات علم کلام
ترجمه ازعربی به فارسی1
تاریخ فلسفه غرب 1
تاریخ فلسفه غرب 2
تفسیر عرفانی قرآن
 
تاریخ اسلام 1
تاریخ فلسفه اسلامی
کلام1
مبانی جامعه شناسی
قرائت و درک متون فقهی و تفسیری عربی
معارف شیعه
 
 
تاریخ اسلام 2
مکالمه عربی3
متون عرفانی فارسی1
متون عرفانی فارسی2
جمعیت و دانش خانواده
 
 
 
تربیت بدنی2
 
 
جامعه شناسی دین
19 واحد
20واحد
20واحد
20واحد
20واحد
20واحد
20واحد
 

 

       اديان و عرفان
       اديان و عرفان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه الزهرا(س) می باشد
(اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه الزهرا(س