۱۳۹۷ يکشنبه ۱ مهر
درباره گروه

  فلسفه و حكمت اسلامي 
Islamic philosophy

معرفي رشته:

رشته فلسفه و كلام اسلامي در جهت آشنا ساختن نسل جوان با ميراث فكري و فلسفي ايران و اسلام و تلاش براي نشر و اعتلاي آن؛ بررسي و شناسايي شاخه­ هاي نوين فلسفه؛ اشاعه­ي تفكر عقلاني و ترويج نگرش صحيح و اصولي نسبت به فلسفه؛ زمينه­ سازي مناسب براي ارتقاي فعاليت‌هاي پژوهشي فلسفي و نظري؛ نشر تفكر عقلاني و انديشه فلسفي و منطقي در جامعه؛ و زمينه سازي براي آموزش ها و پژوهش هاي بين رشته اي در جهت كارآمدي فلسفه گام برمي دارد .

توانايي هاي مورد نياز اين رشته:
علمي: رياضيات قوي، زيرا رياضيات پلي مناسب براي رفتن به سوي فلسفه مي‌باشد.
جسمي: صاحب‌نظر باشد يعني هم قدرت ذهني و هم خلاقيت داشته باشد.
علاقمندي ذاتي: براي بدست آوردن پاسخ سوالاتي نظير روابط علت و معلول در جهان هستي
موقعيت‌ شغلي‌ در ايران: فعاليت در مراكز پژوهشي مثل دايره‌المعارف‌ها و پژوهشگاه علوم‌انساني ، تبليغ معارف اسلامي در سطح عمومي، تدريس در مراكز آموزشي و فرهنگي.

 نظام آموزشي دانشجويان گروه فلسفه و كلام اسلامي بر پايۀ مطالعه مكاتب فلسفي مشاء، اشراق و ملاصدرا استوار است و در رشته فلسفه و حكمت اسلامي علاوه بر تاريخ فلسفه اسلامي از آغاز تا امروز به مباحث هستي شناسي و امور عامه و مباحث مربوط به الهيات و معاد پرداخته مي شود. همچنين آثار فيلسوفاني نظير خواجه نصيرالدين طوسي و علامه طباطبايي، مورد بحث و مطالعه قرار مي گيرد. افزون بر آن دروس متعددي در حوزه مطالعات كلامي بويژه كلام جديد در برنامه آموزشي فلسفه و كلام اسلامي گنجانده شده است.

 
 كارشناس مقطع كارشناسي ارشد: خانم رقيه صبحي
مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد مديريت آموزشي
شماره تماس: 85692125 
 
 
كارشناس مقطع ليسانس: خانم فروغ عبدي
مدرك تحصيلي: كارشناسي مديريت و برنامه ريزي آموزشي
شماره تماس: 85692137 
 
 
 

اساتيد گروه فلسفه و حكمت اسلامي
 
 
 دكتر شهناز شايان فر
مدير گروه

رشته تحصيلي: دكتري فلسفه    

مرتبه علملي: دانشيار

شماره تماس:85692118

پست الكترونيكي:Sh.shayanfar@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصي: 
 
 دكتر مهناز اميرخاني
 
رشته تحصيلي: دكتري فلسفه گرايش منطق

مرتبه علمي : دانشيار

شماره تماس: 85692120

پست الكترونيكي:amirkhani@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصي: 
 
 دكتر زهره توازياني
 
رشته تحصيلي: دكتري فلسفه و كلام اسلامي

مرتبه علمي: دانشيار

شماره تماس:85692123

پست الكترونيكي:z.tavaziani@alzahra.ac.irرزومه

صفحه شخصي 
 
 
 
 دكتر اعلي توراني
 
رشته تحصيلي: دكتري فلسفه ملاصدرا

مرتبه علمي: دانشيار

شماره تماس:85692126

پست الكترونيكي: toran@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصي: 
 
 دكتر فروزان راسخي
 
 رشته تحصيلي: دكتري فلسفه و عرفان

مرتبه علمي: استاديار

شماره تماس:85692078

پست الكترونيكي:frasekhi@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصي:
 
 حجة الاسلام سيد عباس موسوي
 
رشته تحصيلي: حوزوي/ فلسفه

مرتبه علمي: استاديار

شماره تماس: 85692395

پست الكترونيكي:a.moosavi@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصي: 
 
 دكتر نرگس نظرنژاد
رشته تحصيلي: دكتري فلسفه و كلام اسلامي

مرتبه علمي : دانشيار

شماره تماس:85692078

پست الكترونيكي:nazarnejad@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصي: 
 
 
برنامه دروس دوره كارشناسي ارشد فلسفه و كلام اسلامي (برنامه بازنگري شده مصوب بهمن 95 وزارت علوم اجرا از مهر 96)

 ترم

رديف

نام درس

واحد

نوع درس

پيش­نياز

 

ترم اول

1

فلسفه ملاصدرا : هستي شناسي

2

تخصصي

 

2

منطق جديد

2

تخصصي

 

3

فلسفه غرب 1

2

تخصصي

 

4

فلسفه اشراق 1

2

تخصصي

 

5

زبان تخصصي 1

2

تخصصي

 

 

ترم دوم

1

فلسفه ملاصدرا : خداشناسي

2

تخصصي

فلسفه ملاصدرا هستي شناسي

2

فلسفه سينوي 1

2

تخصصي

 

3

فلسفه غرب 2

2

تخصصي

فلسفه غرب 1

4

منطق سينوي

2

تخصصي

 

5

زبان تخصصي 2

2

تخصصي

 

 

ترم سوم

1

فلسفه ملاصدرا علم النفس و آخرت شناسي

2

تخصصي

فلسفه ملاصدرا خداشناسي

2

فلسفه سينوي 2

2

تخصصي

فلسفه سينوي 1

3

فلسفه اشراق 2

2

تخصصي

فلسفه اشراق 1

4

مسائل جديد كلامي

2

تخصصي

فلسفه غرب 1 و 2

 

 

پايان­ نامه

6

 

 

 
 برنامه دروس كارشناسي رشته فلسفه و حكمت اسلامي
 

ترم1/نام درس

شماره درس

واحد

پيش­نياز

ترم2/نام درس

شماره درس

واحد

پيش­نياز

ترم3/نام درس

شماره درس

واحد

پيش­نياز

ترم4/نام درس

شماره درس

واحد

پيش­نياز

زبان پيش

4 ع

زبان انگليسي عمومي

-----

ادبيات عرب 3 صرف و نحو كاربردي

2 پ

ادبيات عرب 2 صرف و نحو

ادبيات عرب 4 علوم بلاغت

2 پ

ادبيات عرب 3

ادبيات فارسي

3 ع

-----

منطق 1

2 پ

منطق پايه

منطق 2

4 ت

منطق 1

اصول فقه 1

2 پ

-----

ادبيات عرب 1 صرف و نحو

3 پ

-----

ادبيات عرب 2 صرف و نحو

3 پ

ادبيات عرب 1 صرف و نحو

تاريخ فلسفه اسلامي 1

2 ت

-----

تاريخ فلسفه اسلامي2

2 ت

تاريخ فلسفه اسلامي 1

تفسير قرآن 1

2 پ

----

فقه 1

2 پ

-----

زبان تخصصي1

2 پ

زبان انگليسي عمومي

زبان تخصصي2

2 پ

زبان تخصصي1

تاريخ تحليلي اسلام

3 پ

-----

تفسير قرآن 2

2 پ

تفسير قرآن 1

علوم قرآن

2 پ

-----

فقه 2

2 پ

فقه 1

منطق پايه

2 پ

-----

فلسفه اسلامي1

4 پ

منطق پايه

تاريخ فلسفه غرب2

2 ت

تاريخ فلسفه غرب1

تاريخ فلسفه غرب3

2 ت

تاريخ فلسفه غرب2

تعليم و تربيت اسلامي

-----

تاريخ اديان

2 ت

-----

فلسفه اسلامي2

4 ت

فلسفه اسلامي1

فلسفه اسلامي3

فلسفه اسلامي2

تربيت بدني 1

-----

تاريخ فلسفه غرب1

2 ت

-----

كلام 1

2 ت

--------

كلام 2

2 ت

كلام 1

منطق 3

2 ت

منطق 2

جمع واحد­ها

20

جمع واحد­ها

20

جمع واحد­ها

20

جمع واحد­ها

20

ترم5/نام درس

شماره درس

واحد

پيش­نياز

ترم6/نام درس

شماره درس

واحد

پيش­نياز

ترم7/نام درس

شماره درس

واحد

پيش­نياز

فلسفه اسلامي 4

4 ت

فلسفه اسلامي3

فلسفه اسلامي5

4 ت

فلسفه اسلامي4

فلسفه اسلامي6

4 ت

فلسفه اسلامي5

اصول فقه 2

2 پ

اصول فقه 1

اصول فقه 3

2 پ

اصول فقه 2

حكمت اشراق 2

2 ت

حكمت اشراق 1

عرفان نظري 1

2 ت

------

تاريخ فلسفه اسلامي3

2 ت

تاريخ فلسفه اسلامي2

فلسفه تطبيقي

2 ت

تاريخ فلسفه غرب 3

دروس عمومي

(+تنظيم خانواده)

10 واحد

(10 + 2) واحد

زبان تخصصي 3 متون فلسفي

2 ت

زبان تخصصي2

متون فلسفي عربي جديد

2 پ

------

فلسفه تاريخ

2 ت

---------

دروس پايه

45 واحد

فقه 3

2 پ

فقه 2

زبان تخصصي 4 متون فلسفي

2 ت

زبان تخصصي 3 متون فلسفي

حكمت عملي

2 ت

--------

دروس تخصصي

80

كلام 3

2 ت

كلام 2

فلسفه معاصر

2 ت

تاريخ فلسفه غرب 3

حكمت مشاء 2

2 ت

حكمت مشاء 1

مجموع واحد ها

135+ 2 واحد تنظيم خانواده

منطق رياضي

2 ت

منطق 2

فلسفه اخلاق

------

فلسفه علم

 

2 ت

--------

حكمت مشاء 1

2 ت

------

كلام جديد1

2 ت

تاريخ فلسفه غرب 2

كلام جديد2

كلام جديد1

حكمت اشراق 1

2 ت

------

عرفان نظري 2

2 ت

عرفان نظري 1

دانش خانواده

------

تربيت بدني 2

1 ع

تربيت بدني 1

جمع واحد­ها

20

جمع واحد­ها

20

جمع واحد­ها

21

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/18
تعداد بازدید:
3386
فلسفه و حکمت اسلامی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.