۱۳۹۷ دوشنبه ۲۵ تير
معاونين و مديران


معاونت آموزشي دانشكده :
 
خانم دكتر شهين قهرمان ايزدي
رشته تحصيلي: دكتري علوم قرآن و حديث
مرتبه علمي: استاديار
پست الكترونيكيSh.ghahraman@ alzahra.ac.ir
شماره تماس:85692347 
شماره فكس :88058923
 
 معاونت اجرايي پژوهشي دانشكده :
خانم دكتر زهرا رباني
رشته تحصيلي: دكتري تاريخ اسلام
مرتبه علمي: استاديار
پست الكترونيكي:
شماره فكس:88058923
شماره تماس:85692347
 
 مدير گروه فلسفه و حكمت اسلامي: 
خانم دكتر شهناز شايان فر
رشته تحصيلي: دكتري فسلفه
مرتبه علمي: استاديار
پست الكترونيكيSh.shayanfar@alzahra.ac.ir
شماره تماس : 85692118 
 
 مدير گروه علوم قرآن وحديث:
خانم دكتر فتحيه فتاحي زاده
رشته تحصيلي: دكتري علوم قرآن و حديث
مرتبه علمي: استاد
پست الكترونيكي:f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir شماره تماس : 85692121
 
 مدير گروه تاريخ فرهنگ
و تمدن ملل اسلامي :
خانم دكتر فريبا پات
رشته تحصيلي: دكتري
مرتبه علمي: استاديار
پست الكترونيكيzrabbani@alzahra.ac.ir
شماره تماس: 85692130

 
 مدير گروه اديان و عرفان :
خانم دكتر نوري سادات شاهنگيان
رشته تحصيلي: دكتري اديان و عرفان
مرتبه علمي: استاديار
پست الكترونيكي:
n.s.shahangian@alzahra.ac.ir
شماره تماس :85692119
 
 مدير گروه فقه و مباني
حقوق اسلامي :
حجة الاسلام و المسلمين آقاي سيدمسلم حسيني ادياني 
رشته تحصيلي:
مرتبه علمي:
پست الكترونيكي:
شماره تماس :85692130
 
 مدير گروه معارف اسلامي :
خانم مرضيه خزعلي
رشته تحصيلي: علوم قرآن و حديث
مرتبه علمي: استاديار
پست الكترونيكي:m.khazali@alzahra.ac.ir
شماره فكس :88041281
شماره تماس: 8569206
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/10
تعداد بازدید:
1563
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه سوم، دانشكده الهيات كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.