۱۳۹۷ دوشنبه ۲۵ تير
معاون آموزشي

معاون آموزشي دانشكده الهيات دانشگاه الزهرا 

خانم دكتر شهين قهرمان ايزدي

رشته تحصيلي: دكتري علوم قرآن و حديث
مرتبه علمي: استاديار
پست الكترونيكيSh.ghahraman@ alzahra.ac.ir
شماره فكس :88058923 
شماره تماس:85692347
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/13
تعداد بازدید:
746
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه سوم، دانشكده الهيات كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.