۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۹ شهريور
درباره گروه


 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي
The history of Islamic culture and civilization
 
معرفي رشته:
هدف از ايجاد رشته تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي آشنايي با وجوه مختلف تمدني است كه از بدو ظهور اسلام و شكل گيري دعوت پيامبر بزرگوار اسلام (ص) آغاز و با همت و تلاش مسلمانان سرزمين هاي مختلف تا روزگار حاضر تداوم يافته است. حوزه هاي تخصصي اين رشته به دليل آن كه به بررسي مسائل مربوط به فرهنگ و تمدن مسلمانان مي پردازد از تنوع موضوعي زيادي برخوردار است. دانشجويان اين رشته در كنار آشنايي با نحوۀ گسترش اسلام در مناطق مختلف جهان و چگونگي شكل گيري حكومت هاي مسلمان با نحوۀ حكومتداري و نقاط ضعف و قوت و تشكيلات حكومتي اين دولت ها آشنا مي شوند. آشنايي با نحوۀ تعامل مسلمانان با فرهنگ ها و تمدن هاي پيش از خود و نيز سهم مسلمانان در شاخه هاي مختلف نمدن بشري نظير علم ، هنر ، آداب و رسوم و ... تمدن جهاني از ديگر موضوعات مهم در اين رشته است. در بخشي ديگر از حوزه هاي تخصصي اين رشته دانشجويان با موضوعاتي هم چون چگونگي مواجهه جهان اسلام و انديشمندان مسلمان با تمدن جديد غرب و پيدايش جريان هاي فكري جديد در جهان اسلام آشنا شده و به بررسي وضعيت كنوني كشورهاي مسلمان و ارزيابي جايگاه جهان اسلام در ميان جوامع ديگر مي پردازند. از ديگر موضوعات جذاب اين رشته بررسي انتقادي تحقيقات و ديدگاه هاي اسلام شناسان غربي در باب اسلام و تمدن اسلامي است.
موقعيت‌ شغلي‌ در ايران: فعاليت در وزارت‌ امور خارجه‌ و وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ و اگر اهل‌ قلم‌ باشد به‌ كارهاي‌ پژوهشي‌ و نوشتن‌ كتاب‌هاي‌ تاريخي‌

 

 

 
كارشناس آموزشي فوق ليسانس: خانم رقيه صبحي
داراي مدرك تحصيلي: فوق ليسانس مديريت آموزشي
تلفن: 85692125
 
 
كارشناس مقطع ليسانس: خانم فروغ عبدي
مدرك تحصيلي : ليسانس مديريت آموزشي
شماره تلفن:85692137
 
 
 

اساتيد گروه تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي
 
 
 
 دكتر فريبا پات 
مدير گروه
رشته تحصيلي: دكتري تاريخ تمدن و فرهنگ ملل اسلامي

مرتبه علمي: استاديار

شماره تماس:

پست الكترونيكي:f.bat@alzahra.ac.ir

رزومه
صفحه شخصي:  
 
 دكتر زهرا الهوئي نظري
رشته تحصيلي: دكتري تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي
مرتبه علمي: استاديار

شماره تماس:85692347

پست الكترونيكي:alhooii.nazari@alzahra.ac.ir

رزومه
صفحه شخصي: 
 
 دكتر زهرا رباني
مرتبه علمي: استاديار

رشته تحصيلي: دكتري تاريخ اسلام

شماره تماس:

پست الكترونيكي:zrabbani@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصي 
 
 دكتر ندا گليجاني مقدم
 رشته تحصيلي:دكتري تاريخ اسلام

مرتبه علمي: استاديار

شماره فاكس:88058923

شماره تماس:

پست الكترونيكي:n.moghaddam@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصي:

 *دريافت فايل برنامه دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي

 برنامه دوره كارشناسي رشته تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

ترم اول(كارشناسي)

رديف

عنوان

واحد

1

تاريخ اسلام از آغاز تا پايان خلافت اموي

4

2

صرف و نحو كاربردي1

4

3

زبان پيش دانشگاهي

4

4

مباني جامعه شناسي

2

5

تعليم و تربيت اسلامي

2

6

تفسير1

2

7

مبادي فقه

2

 

ترم دوم(كارشناسي)

رديف

عنوان

واحد

1

تاريخ اسلام از آغاز خلافت عباسي تا پايان آل بويه

2

2

صرف و نحو كاربردي2

4

3

تاريخ علوم در اسلام1

2

4

زبان عمومي

3

5

فارسي عمومي

3

6

منطق 1

2

7

تفسير2

2

8

آشنايي با اديان بزرگ

2

 

 ترم سوم(كارشناسي)

رديف

عنوان

واحد

1

تاريخ اسلام از سلاجقه تا سقوط بغداد

2

2

صرف و نحو كاربردي3

4

3

تاريخ علوم در اسلام2

2

4

زبان تخصصي1

2

5

فقه مقدماتي1

2

6

تاريخ تشيع1

2

7

منطق2

2

8

كلام1

2

9

شناخت منابع تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

2

 

ترم چهارم(كارشناسي)

رديف

عنوان

واحد

1

تاريخ اسلام از سقوط بغداد تا عصر صفويه

2

2

صرف و نحو كاربردي 4

4

3

تاريخ علوم در اسلام3

2

4

زبان تخصصي2

2

5

تاريخ تشيع2

2

6

فقه مقدماتي2

2

7

علوم بلاغي

2

8

كلام2

2

9

روش تحقيق

2

 

ترم پنجم(كارشناسي)

رديف

عنوان

واحد

1

تاريخ اسلام در مصر و شام

3

2

جغرافيانگاري در اسلام

1

3

تاريخ هنرهاي اسلامي1

2

4

تاريخ علوم در اسلام4

2

5

زبان تخصصي3

2

6

متون تاريخي

2

7

ترجمه عربي به فارسي و فارسي به عربي1

2

8

تاريخ نگاري در اسلام

2

9

وضع كنوني جهان اسلام1

2

10

اسلام شناسي در غرب

2

 

ترم ششم(كارشناسي)

رديف

عنوان

واحد

1

تاريخ اسلام در مغرب و اندلس

3

2

تاريخ آموزش و پرورش در اسلام

2

3

جغرافياي تاريخي اسلام1

2

4

تاريخ هنرهاي اسلامي2

2

5

اسلام در برخورد با غرب و استعمار1

2

6

تاريخ تشكيلات اسلامي1

2

7

متون جغرافيايي

2

8

ترجمه عربي به فارسي و فارسي به عربي2

2

9

وضع كنوني جهان اسلام2

2

10

تربيت بدني1

1

 

ترم هفتم(كارشناسي)

رديف

عنوان

واحد

1

تاريخ اسلام در دوره عثماني و صفوي

2

2

تاريخ اسلام در شبه قاره هند

2

3

جغرافياي تاريخي اسلام2

2

4

تاريخ هنرهاي اسلامي3

2

5

اسلام در برخورد با غرب و استعمار

2

6

قرائت و درك مفاهيم متون معاصر

2

7

تاريخ تشكيلات اسلامي2

2

8

كليات فرهنگ و تمدن اسلامي

2

9

قرائت و درك مفاهيم متون عرفاني

2

10

دانش خانواده و جمعيت

2

11

تربيت بدني2

 

 
 

برنامه دوره كارشناسي ارشد رشته تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي

ترم اول (كارشناسي ارشد)

رديف

عنوان

واحد

1

تاريخ اسلام از آغاز تا پايان خلافت اموي

2

2

شناخت مآخذ تاريخ اسلام

2

3

اسلام شناسي در غرب

2

4

زبان عمومي

2

5

تاريخ تعليم و تربيت در اسلام

2

 

 ترم دوم (كارشناسي ارشد)

رديف

عنوان

واحد

1

تاريخ اسلام در دوره خلافت عباسي

2

2

روش تحقيق

2

3

تاريخ علوم در اسلام

2

4

هنر و معماري اسلامي

2

5

زبان اختصاصي

2

ترم سوم (كارشناسي ارشد)

رديف

عنوان

واحد

1

تاريخ اسلام در دوره مماليك و خلافت عثماني

2

2

تاريخ اسلام در مغرب و اندلس

2

3

فلسفه عمومي و نظري تاريخ

2

4

متون تاريخي، جغرافيايي و كتيبه‌ها

2

5

پايان نامه

4

 

 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/16
تعداد بازدید:
2334
گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه سوم، دانشكده الهيات كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.